Profil uczestników FCAP

Profil uczestnika:

 • Dyrektor Departamentu / Działu IT
 • Naczelnik / Kierownik IT
 • Inspektor / Koordynator IT
 • Samodzielny Specjalista IT
 • Inna kadra Kierownicza IT
 • Inni Eksperci IT

Lista instytucji z FCAP 2018:

 •     Śląkie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 •     Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 •     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 •     Agencja Rynku Rolnego
 •     ARIMR
 •     Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 •     Centralne Biuro Antykorupcyjne
 •     Centralny Oœrodek Informatyki
 •     Centralny Zarząd Służby Więziennej
 •     Centrum Informatyki Statystycznej
 •     Centrum Projektów Informatycznych
 •     Centrum Danych Ministerstwa Finansów
 •     Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 •     Centrum Systemów IT Ochrony Zdrowia
 •     Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 •     Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 •     Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 •     Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
 •     Główny Insektorat Weterynarii
 •     Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 •     Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 •     Główny Urząd Miar
 •     Główny Urząd Statystyczny
 •     Gmina Starachowice
 •     Gmina Wieliczki
 •     Inspektorat Systemów Informacyjnych (MON)
 •     Inspektorat Uzbrojenia
 •     Instytut Pamięci Narodowej
 •     Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 •     Izba Admoinistracji Skarbowej w Olsztynie
 •     Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 •     Kancelaria Sejmu
 •     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 •     Komenda Główna Policji
 •     Komenda Główna Straży Granicznej
 •     Komisja Nadzoru Finansowego
 •     Krajowa Izba Gospodarcza
 •     Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 •     Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie
 •     Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 •     Ministerestwo Sprawiedliwości
 •     Ministerstwo Środowiska
 •     Ministerstwo Cyfryzacji
 •     Ministerstwo Finansów
 •     Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 •     Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 •     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 •     Ministerstwo Nauki i Szkolnistwa Wyższego
 •     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 •     MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 •     Ministerstwo Rozwoju
 •     Ministerstwo Sportu i Turystyki
 •     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 •     Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 •     Ministerstwo Zdrowia
 •     MSWiA
 •     Muzeum Historii Żydów Polskich
 •     Narodowy Instytut Audiowizualny
 •     Państwowy Instytut Geologiczny
 •     PFRON
 •     Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 •     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci
 •     Polska Organizacja Turystyczna
 •     Prokuratura Krajowa
 •     Rządowe Centrum Legislacji
 •     Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
 •     Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 •     Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 •     Starostwo Powiatowe w Kielcach
 •     Starostwo Powiatowe w Końskich
 •     Starostwo Powiatowe w Wieluniu
 •     Straż Graniczna
 •     Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 •     Urzad Marszałkowski w Warszawie
 •     Urząd do Spraw Cudzoziemców
 •     Urząd Dozoru Technicznego
 •     Urząd Gminy Brójce
 •     Urząd Gminy Stanisławów
 •     Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 •     Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
 •     Urząd m.st. Warszawa
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Kielce
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 •     Urząd Marszałkowski Województwa w Lublinie
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 •     Urząd Marszałkowski Województwa w Olsztynie
 •     Urząd Miasta Lublin
 •     Urząd Miasta Ostrowca Œwiętokrzyskiego
 •     Urząd miasta otwocka
 •     Urząd Miasta Radomsko
 •     Urząd Miasta Tarnobrzega
 •     Urząd Miasta Zabrze
 •     Urząd Patentowy RP
 •     Urząd Zamówień Publicznych
 •     Wyższa Szkoła Policji w Szczytno
 •     Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
 •     Zakład Ubezpieczeń Społecznych